×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Orta Düzey Linux Komutları

  1)Yönlendirme
  Kullanıcı, ekrana yazdığı bir komutun neler yaptığını en rahat şekilde komut tarafından ekrana yönlendirilenbilgilerden anlayabilir. Program, kullanıcıyı bilgilendirme amacıyla mümkün olduğu kadar çok, fakat ortalığı fazlakarıştırmamak için de mümkün olduğu kadar az bilgiyi ekrana vermelidir.
  1.1)Standart Girdi, Çıktı ve Hata
  Linux'ta, programın ekrana yazılan bilgiyi iki sınıf altında toplayabiliriz. Birincisi, olağandışı bir durumubildiren standart hata, diğeri de her türlü verinin yazıldığı standart çıktı. Program çalıştığı andan itibaren bu ikikanal üzerinden akan bilgiler, programın çalıştığı sanal terminale yazılırlar. Program girdilerini ise standart girdiaracı olan klavyeden alır.
  1.1.1. Girdi Yönlendirmesi
  Girdi yönlendirmesinde, verilen sözcük' ün yorumlanması ile elde edilen isme sahip dosya, verilmişse dosya tanıtıcı n üstünde, aksi takdirde standart girdide (dosya tanıtıcı 0) açılır.
  Girdi yönlendirmesi olarak değerlendirilecek sözdizimi:
  [n] < sözcük
  Eğer bu bilgiler bir ekran boyundan (25 satır) fazla tutuyorsa bazı satırlar programcının gözündenkaçabilir. Bunu önlemek amacıyla standart çıktı ve hata bir dosyaya yazılacak şekilde ayarlanabilir.Yönlendirme olarak da bilinen bu işlem UNIX altında (DOS'ta olduğu gibi) “ > ” karakteri ilegerçekleştirilir
  Örnek olarak o an bulunduğunuz dizinde yeralan dosyaları ekrana getirin
  $ls -la
  
  Bu komut, standart çıktı olarak dosyaların bilgilerini ekrana getirecektir. Bu çıktıyı, bir dosyayayönlendirelim ve dosyanın içeriğine göz atalım:
  inux: ~$ ls -al > liste
  linux: ~$ cat liste
  total 16
  drwxr-xr-x      5     gorkem   users    1024    Feb    13  13:10
  drwxr-xr-x      4     root    root     1024    Jan    7  1980
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    390    Feb    13  12:56.Xdefaults
  -rw-r--r--      1     gorkem   ftpadm    2016    Feb    13  13:09.bash_history
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    1     Feb    13  12:57.bashrc
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    163    Nov    24  1993.kermrc
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    34     Nov    24  1993.less
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    114    Nov    24  1993.lessrc
  drwxr-xr-x      2     gorkem   users    1024    Jan    7  1980.term
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    87     Feb    13  12:56.xinitrc
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    2795    Feb    13  13:06adres
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    0     Feb    13  13:10liste
  drwxr-xr-x      2     gorkem   users    1024    Feb    13  12:54mail
  drwxr-xr-x      2     gorkem   users    1024    Feb    13  12:54perl
  -rw-r--r--      1     gorkem   users    0     Feb    13  13:10typescrip
  
  “ > ” karakteri standart hatayı dosyaya yönlendirmez. Bu işlem için “ 2> ” kullanılır. Ama hatayıgörebilmek için, hata yaratan bir komut yazmalıyız, öyle değil mi?
  $ ls /deneme
  /deneme : No such file or directory
  $ ls /deneme 2> hata
  $ cat hata
  /deneme : No such file or directory
  
  Aşağıdaki komutun işletilmesinin ardından standart çıktı oku1 dosyasına, standart hata ise oku2 dosyasına yazılacaktır. Bu dosyaları komutu çalıştırdıktan sonra incelemek suretiyle neler olup bittiğini anlamak mümkün olur.
  $ mkdir ~/deneme
   (deneme isimli bir dizin yarat)
  $ touch ~/deneme/gecici (gecici isimli bir dosya yarat)
  $ cat ~/deneme 2>oku2 >oku1
  
  Kabuk, standart çıktı ve standart girdi için sırayla 2 ve 1 numaralarının kullanımına izin verir. Yukarıda yeralan son komutta, standart hata mesajları için 2 kullanılarak hataların oku2 dosyasına yazılmıştır. Aşağıda, çekirdek derlemek için sürekli olarak kullanılan program yer alıyor. Yönlendirme sayesinde ekrana gelmesi gereken mesajlar kullanılmayan 9. sanal konsola yönlendiriliyor.
  # make config
  # make dep > /dev/tty9
  # make clean > /dev/tty9
  # time make zImage > /dev/tty9
  
  Son satırdaki time komutu, kendinden sonra gelen komutun ne kadar zaman içinde çalıştırıldığını gösterir. Çekirdek derlemede geçen zaman, makinanın gücü hakkında bir fikir verebilir. Peki ne hata, ne de çıktıyı ekranda görmek istemiyorsam ne yapmalıyım? Bunun için standart çıktı ve hatayı biraraya getirerek yönlendirilen her çıktının kaybolduğu “kara deliğe” atmak yeterlidir:
  $ ls /deneme > /dev/null 2>&1
  
  Yukarıdaki komutun yazılış sırasına dikkat edin.
  Standart çıktı ya da standart hatayı yönlendirirken, “ > ” işareti kullanırsanız, dosya yoksa, oluşturulur ve komutun çıktısı dosyaya yazılır. Dosya varsa, içeriği yok olur ve komutun çıktısı dosyanın yeni içeriği olur. Var olan bir dosyayının eski içeriğini tamamen silmek değil de komutun çıktısını dosyaya eklemek istiyorsanız “ >> ” kullanmalısınız. Bu durumda dosya varsa komutun çıktısı dosyanın eski içeriği korunarak sonuna eklenir, dosya yoksa oluşturulur ve komutun çıktısı dosyaya yazılır.
  Örneğin:
  $ echo deneme1 >>deneme.txt
  $ cat deneme.txt
  deneme1
  $ echo deneme2 >>deneme.txt
  $ cat deneme.txt
  deneme1
  deneme2
  
  Örnekte görüldügü gibi ilk komut deneme.txt dosyasını oluşturdu. İkincisi ise oluşan dosyanın içeriğini koruyarak ikinci komutun çıktısını bu dosyanın sonuna ekliyor.
  Standart hata ve çıktıya ek olarak UNIX'in desteklediği bir yönlendirme daha vardır: Standart girdi sayesinde bir dosyayı oluşturan satırlar, bir komut veya programa yönlendirilebilir. Daha önce bir metin editor kullanarak hazırlamış olduğumuz raporu patrona kısa yoldan göndermek için,
  $ mail -s "rapor" patron < rapor.txt
  
  Dosyanın içeriği, mail komutuna girdi olmuş ve rapor.txt dosyası patron kullanıcısına “rapor” konu başlığıyla e-posta ile gönderilmiştir.
  Bazı yaygın kabuk sembolleri:


  Sembol İşlerliği
  ENTER Komut satırını çalıştır
  ; Aynı satırda farklı komutları ayır
  [ ] Dosya isimlerinde olası karakter dizilerini benzeştir
  \ Takip eden karaktere izin verir
  & Geri planda bir komutu çalıştırır
  ! history komutunun sembol şekli olup verilmiş komutları listeler
  * Dosya isimlerinde herhangi karakter setini benzeştir
  ? Dosya isimlerinde herhangi bir karakteri benzeştir
  > Bir dosya veya aygıta standart çıktıyı yönlendir, bu esnada eğer
  >! Eğer dosya halen mevcut ise eğer üzerine yazma işlemine zorlar bunu
  < Bir dosya veya aygıttan bir programa standart giriş işlemi
  1.1.2. Standart Çıktı ve Standart Hatanın Yönlendirmesi
  Bash, hem standart çıktı (dosya tanıtıcı 1) hem de standart hatayı (dosya tanıtıcı 2), sözcük'ün yorumlanması ile elde edilen isme sahip dosyaya yönlendirebilir.
  Standart çıktı ve standart hatanın yönlendirilmesine konu iki sözdizimi vardır:
  &>sözcük
  ve
  >&sözcük
  Bu iki biçemden birincisinin kullanılması önerilir. Her ikisi de aşağıdakine eşdeğerdir:
  >sözcük 2>&1
  1.1.3. Çıkış Durumu
  Kabuğun amaçlarına uygun olarak, sıfır çıkış durumu ile çıkan bir komut başarılıdır. Sıfırdan farklı bir çıkış durumu ise başarısızlık göstergesidir. Böylece sayılardan oluşan hem başarı durumunu hem de başarısızlık nedenlerinin ifade edilebildiği bir yapı sağlanır. Bir komut, numarası N olan bir ölümcül sinyal ile sonlandırılırsa, Bash, çıkış durumu olarak 128+N değerini kullanır.
  Bir komut bulunamamışsa, bir çocuk süreç oluşturulur ve bu süreç 127 çıkış durumu ile döner. Bir komut bulunmuş ancak çalıştırılabilir değilse, 126 dönüş durumu döner. Yönlendirme ya da yorumlama sırasında bir hatadan dolayı komutun çalıştırılması başarısız olursa, sıfırdan büyük bir çıkış durumu döner.
  Bash yerleşiklerinin de başarı durumunda sıfır ve başarısızlık durumunda sıfırdan farklı bir çıkış durumu ile dönerek, çıkış durumlarnın koşul ve liste yapılarında kullanılabilmesi sağlanmıştır. Tüm yerleşikler yanlış kullanım halinde 2 çıkış durumu ile döner.
  1.2. Boru (pipe) İşlemleri
  Bazı durumlarda, bir komutun çıktısı diğer bir komuta yönlendirilebilir. Başka bir deyişle, komutun standart çıktısını bir dosyaya değil, bu çıktıyı işleyecek başka bir komuta yönlendirmek istiyorsunuz. Bu amaçla UNIX altında (yine DOS'ta olduğu gibi) boru “ | ” karakteri kullanılır. Bu karakter, kendinden önce gelen komut veya komut serisinin çıktısını, kendinden sonra gelen komuta gönderir. Örneğin bir dizinde yeralan tüm dosyaları yazıcıya aktarmak için,
  $ komut | komut
  $ ls -al | lpr
  
  komutları kullanılabilir. Artık ls -al komutunun ekrana vermesi gereken tüm bilgiler, lpr komutu aracılığıyla yazıcıya gönderilmiştir. İlk komutun standart çıktısı, ikinci komuta standart girdi olarak atanır. Diğer bir örnekte, README dosyasında kaç satır olduğu bulunuyor. Bir dosyadaki veya komut çıktısındaki satır, karakter ve kelime sayılarını bulmak için wc komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki komut, dosya.txt dosyasının içinde kaç satır olduğunu ekrana yazar:
  $ wc -l dosya.txt
  40
  
  wc komutunun parametreleri şunlardır:
  -l: satır sayısını bulur.
  -w: kelime sayısını bulur.
  -c: karakter sayısını bulur.
  Yönlendirme ve boru işlemleri bazen insanın kafasını karıştırabilir. Yönlendirme, bir programdan bir dosyaya yapılabilir, fakat bir komut’dan başka bir komut’a yönlendirme yapamazsınız. Benzer şekilde, iki dosyanın arasında boru işlemi uygulamak mümkün olmaz.
  Aşağıda /etc dizini içinde yeralan alt dizinlerin tamamı listelenmiştir.
  $ ls -F /etc | grep -/-
  acct/
  cron.d/
  default/
  
  İki komuttan daha fazla komutu içeren bir boru işlemi oluşturulabilir:
  $ head -10 dante | tail -3 | lp
  request id is printerA-177
   (standart input)
  
  Şimdi de biraz karışık bir örnek:
  # ps -aux|grep inetd|grep -v grep|awk '{print $2}'|xargs kill -1
  
  Yukarıdaki örnek zorlama bir örnek değil, bir Linux sistem yöneticisinin her an kullanması gerekebilecek türden. Bu örneği burada ayrıntılı olarak açıklamayacağız, sadece pipe kullanarak ne kadar fazla sayıda komutun birbirine bağlanabildiğini göstemek amacıyla verilmiştir. Bu ve benzeri komutların ayrıntılı açıklamaların kabuk programlamayla ilgili bölümde bulabilirsiniz.
  Standart çıktıyı mevcut bir dosyaya yönlendirmek önceki dosya içeriğinin kaybına yol açacak olan üzerine

  yazma işlemini gerçekleştirir. Mevcut veri üzerine yeni veri yazma işlemi “clobbering” olarak olarak adlandırılır. Bunun gerçekleşmesini engellemek için kabuk “noclobber” opsiyonunu sunar. Aşağıda kabuk içinde noclobber opsiyonu set komutu yardımı ile active edilmiştir.

  $ set -o noclobber
  $ set -o | grep noclobber
  noclobber on
  $ ps -ef > file_new
  $ cat /etc/passwd > file_new
  ksh: file_new: file already exists
  
  Geçici olarak noclobber opsiyonunu de-aktivate etmek istersek “ >| ” kombinasyonunu kullanmamız gerekmektedir.
  $ ls -l >| file_new
  
  2. Çok Görevlilik
  UNIX'in en büyük silahlarından biri süreçlerdir. Her süreç sistemde bağımsız çalışan, birbirini etkilemeyen ve herbiri kendi kaynağını kullanan programdır. Süreçler arka planda veya kabuğun kontrolünde çalışabilir. Çekirdek, her sürecin kullandığı sistem kaynağından haberdar olur ve bu kaynakların süreçler arasında eşit bir şekilde paylaşılmasından sorumludur. Bir süreç, aksi belirtilmedikçe çalıştığı süre içinde klavyeden bilgi alır ve ekrana bilgi verir.
  Kullanıcıların haberi bile olmadan çalışan süreçler, Linux makinasındaki G/Ç işlemlerini gerçekleştirebilmek için sürekli faaliyet içinde bulunurlar. Onlarca süreçten bazıları kullanıcıların sisteme girmesini sağlarken (getty) bazıları da WWW ve FTP gibi İnternet tabanlı istekleri yerine getirir (httpd, ftpd).
  UNIX/Linux altında çalışan her program en az bir süreçten oluşur. İşletim sistemleri teorisine göre her süreç diğer süreçlerden bağımsızdır. Bilgisayar kaynaklarının paylaşımı istenmediği sürece her süreç belleğe alınır ve CPU bu sürece tahsis edilir. Bir sürece ayrılan bellek alanine başka bir süreç kullanmak istediği zaman buna teşebbüs eden süreç öldürülür. Burada öldürme terimi hiçbir sürece hiçbir kaynağın tahsis edilmeyerek sürecin pasif hale bırakılması halidir.
  UNIX/Linux tipi işletim sistemlerinin kararlı biçimde çalışması bu yaklaşımın neticesidir. Yani bir kullanıcıya ait bir uygulama ne diğer kullanıcı programlarına, ne de işletim sistemine etki eder.
  Buradaki anlamı ile süreç, icra edilen bir programdır. Bu program icra esnasında, işletim sistemi tarafından durdurulabilir ve bekletildikten sonra tekrar çalıştırılabilir.
  İşletim sisteminde her süreçle ilgili bilgileri saklayan bir süreç tablosu vardır. Bu süreç tablosu,
  • Her süreç ile ilişkili bilgileri kaydeder.
  • Program kodu ile ilişkili veriyi kaydeder.
  • Program sayacı (program counter), yığın göstergesi (stack pointer) ve diğer yazmalar ile ilişkili diğer bilgileri saklar.
  Her sürecin ebeveyn süreci (parent process) ve çocuk süreci (child process) olabilir. Ebeveyn süreç, söz konusu sürece referans verir. Çocuk süreç ise söz konusu süreç tarafından referans verilen süreçtir.
  Her süreci diğerlerinden ayırtan tek bir (unique) kod vardır; buna süreç belirleyici (process identifier PID) adı verilir. Örneğin kullandığınız WWW tarayıcınız bir süreçtir.
  3. Arka Planda Çalışma
  Bir komutu arka planda çalıştırmak için, komutun sonuna “ & ” karakteri getirilir. Komut girildikten sonra tekrar kabuk istemcisine düşecek ve kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Program, arka planda diğer süreçlerle çakışmadan bir süre çalışır ve işi bittiğinde durur.
  $ sort buyuk_dosya > buyuk_dosya.sirali & [1] 772
  
  Komutun arka plana atılmasından sonra ekranda yeralan 1, sürecin sıra numarasını, 772 sayısı ise süreç kimliğini (Process ID) gösterir. Her program, sistem kaynaklarını biraz daha azalttığından genel anlamda makina yavaşlar.
  ps komutu, sistemde o esnada mevcut süreçler hakkında, durum bilgisi, boyut, isim, sahiplik, CPU zamanı, duvar saati zamanı vb. bilgileri listeleyen bir komuttur. ps komutunun pek çok parametresi mevcuttur. Bunalar arasında en önemli olanlar aşağıda tabloda listelenmiştir:


  Parametre Anlamı
  -a Belirli bir terminal kontrolündeki listele (sadece aktif kullanıcıların süreçleri değil)
  -r Sadece çalışmakta olan (running) süreçleri listele
  -x Bir terminal kontrolünde olamayan süreçleri listele
  -u Süreç sahiplerini listele
  -f Süreçler arasındaki ebeveyn çocuk ilişkilerini göster
  -l Uzun formatlı bir liste üret
  -w Bir sürecin komut satırı parametresini göster (kısa biçim)
  -ww Bir sürecin komut satırı parametresini göster (uzun biçim)
  ps komutu ile birlikte kullanılan en sık parametre kümesi –auxww şeklindedir. Böylece tüm süreçler, bunların sahipleri, tüm süreçlerin komut satırı parametreleri listelenir.
  # ps -auxww